timas@tekfen.com.tr +90 212 357 00 60

  • tr
  • england
  • fr

SEÇ Politikamız

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE (SEÇ) POLİTİKASITekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş., ISO 45001:2018 Standardına ve ISO 14001:2015 Standardına göre Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve aşağıdaki maddeleri Şirket stratejisine dahil etmiştir: • Şirketteki SEÇ kültürünün yükseltilmesi,
• Şirket faaliyetleri ile ilgili ulusal kanunların, tüzüklerin ve diğer gerekliliklerin SEÇ Yönetim Sistemi’ne adaptasyonu,
• Riskli durumların tanımlanması, bertaraf edilmesi veya kabul edilebilir limitlere azaltılması
• SEÇ Yönetim Sistemi’nin temel amacına ulaşmak için sürekli iyileştirilmesi.
Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş., genel faaliyetleri sırasında çalışanlara üçüncü şahıslara ve mala gelebilecek zararları asgari düzeye indirmek için aşağıdaki ilkelere göre hareket eder ve uygulanmasını sağlar;
• İş kazalarının, meslek hastalıklarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli SEÇ tedbirlerini alır.
• SEÇ yasa, tüzük, yönetmelik ve standartlarına ve varsa müşteri SEÇ şartnamelerine uymayı taahhüt eder.
• Potansiyel tehlikelerin bertaraf edilmesi veya minimize edilmesi için risk analizleri yapar ve gerekli önlemleri alır.
• Çalışma esnasında yüksek seviyede riskler varsa, gerekli önlemler alınıncaya kadar işi durdurur.
• SEÇ sorumluluğu ve bilincinin her seviyede anlaşılması ve paylaşılması amacı ile tüm çalışanların katılımını sağlar.
• SEÇ bilincini eğitimle ve toplantılarla arttırır.
• Ferdi koruyucu malzemelerinin ve ekipmanlarının önemi ve kullanımı hakkında çalışanları bilinçlendirir.
• Politika, kişisel SEÇ yükümlülüklerinin bilincinde olabilmeleri için Şirketin kontrolü altında çalışan tüm personele iletilir.
• İstatistiksel veriler tutar ve sistemin sürekli iyileştirilmesine çalışır.
• SEÇ alanındaki yeni gelişmeleri ve uygulamaları sisteme adapte eder,
• Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutar,
• Atıkları minimize etmek için gerekli önlemleri alır,
• Kirliliğin önlenmesi için gerekli önlemleri alır,
• Meydana gelen kazaları ve olayları inceler ve bunların nedenlerini araştırır.

Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş ‘nin SEÇ Hedefleri, aşağıdaki önemli hususlar üzerine kurulmuştur:
• İşgücü faaliyetlerinin devamı için güvenli, sağlıklı ve aktif bir çalışma alanının oluşturulması.
• Şirketin sahip olduğu ekipmanların ve mülkiyetlerin bakımının yapılması.
• Tüm faaliyetlerde SEÇ ile ilgili gerekliliklerin göz önünde tutulması,
• İlgili grupların ve ekiplerin fikir ve önerilerinin katılımının sağlanması.

Şirket politikası, SEÇ hedeflerini belirlemek ve gözden geçirmek için dayanaktır. Şirket Yönetimi, bahsedilen hedeflere ulaşılması için gerekli tüm kaynakların sağlanmasını ve etkinliğinin temin edilmesi için uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini taahhüt eder ve SEÇ Yönetim Sisteminin düzenli aralıklarla revize edilmesini garanti eder. Tüm çalışanlar ve taşeronlar, bu sistemin geliştirilmesinde organizasyonu destekleyeceklerdir.

Malik ARUN , Genel Müdür
30.01.2020